flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 ПОГОДЖЕНО                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами суддів від                                                                                               наказом голови Новозаводського

07.12.2016 року                                                                                                     районного суду міста Чернігова

Зборами працівників                                                                                          __підпис_______Л.Б.Філатова

апарату суду 07.12.2016 року                                                                             05 грудня 2016 року № 20-од

 

      П Р А В И Л А 

внутрішнього трудового розпорядку в Новозаводському районному суді міста Чернігова

 

1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1.  Правила внутрішнього трудового розпорядку в Новозаводському районному суді міста Чернігова поширюються на всіх працівників суду.

Внутрішній трудовий розпорядок для працівників суду визначається відповідними Правилами внутрішнього трудового розпорядку, що прийняті на підставі Типових правил.

1.2.  Положення Правил внутрішнього трудового розпорядку, які стосуються перебування в приміщення суду, є обов»язковими для виконання всіма особами, які в ньому знаходяться.

1.3.  Правила внутрішнього розпорядку мають на меті зміцнення трудової і виконавської дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

1.4.  В суді повинен дотримуватися принцип незалежності суддів при відправлені правосуддя.

1.5.  Для голови суду, заступника голови суду та суддів Новозаводського районного суду міста Чернігова Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

1.6.  Для державних службовців, які працюють в Новозаводському районному суді, Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про державну службу».

1.7. Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах:

-         служіння народу України;

-         демократизму і законності;

-         гуманізму і соціальної справедливості;

-         пріоритету прав людини і громадянина;

-         професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

-         персональної відповідальності за виконання службових обов»язків і дисципліни;

-         дотримання прав і законних інтересів фізичних осіб, органів місцевого і регіонального самоврядування;

-         дотримання прав підприємств, установ і організацій,об»єднань громадян.

1.8.  Усі питання, пов»язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються головою суду, заступником голови суду і керівником апарату суду в межах наданих актами законодавства повноважень.

 

2.  ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ.

2.1.  Обрання (призначення) суддів та припинення їх повноважень здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій та статус суддів».        

2.2.  На підставі акта про призначення на посаду судді або припинення повноважень судді голова суду видає відповідний наказ.

2.3.  Призначення на посади та звільнення з посад працівників суду здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про судоустрій та статус суддів»,  КЗпП України.

2.4.  Працівники суду приймаються на роботу за трудовими договорами. На посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законами України передбачено інше.

Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 36 Закону України «Про державну службу».

2.5. Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

2.6. Прийом на роботу працівників оформлюється наказом керівника апарату суду , який оголошується працівнику під розписку.

2.7. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

2.8. Під час укладення трудового договору з окремими працівниками, відповідно до чинного законодавства, може бути обумовлене випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу.

2.9. Під час прийняття на роботу працівника уповановаженими особами йому:

- роз»яснюють його права й обов»язки та істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров»я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких  умовах відповідно до чинного законодавства;

- ознайомлюють з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;

- визначають робоче місце, забезпечують необхідними для роботи засобами;

- проводять інструктаж щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.

2.10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством, та оформлюється наказом голови суду, керівника апарату суду.

2.11. В день звільнення працівнику видається трудова книжка із занесеним до неї записом про звільнення та проводиться остаточний розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку заносяться в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з обов»язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3.  ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ»ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ.

3.1. Всі працівники суду мають право:

1)    користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

2)    брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

3)    на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4)    вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

5)    на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, досвіду та стажу роботи;

6)    на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

7)    захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.

Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2.                                   Всі працівники суду зобов»язані:

1)    дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

2)    не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина, прав юридичних осіб, громадських організацій;

3)    сумлінно виконувати свої службові обов»язики, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

4)    виконувати свої посадові обов»язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

5)    шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби;

6)    забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які їм доручені, використовуватись раціонально, ефективно та економно;

7)    постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

8)    своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

9)    діяти в межах своїх повноважень; в разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, зобов»язані невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за посадою особу;

10)   виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

11)   на час виходу із службових приміщень замикати двері та не залишати у них відвідувачів;

14)     залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію (за наявності);

15)   використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.

Працівники несуть також інші обов»язки відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Коло обов»язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», КЗпП України, посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.

3.4.  Судді зобов»язані виконувати обов»язки, що передбачені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

         3.5. Голова суду наділений повноваженнями, передбаченими ст.24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

3.6. Заступник голови суду здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

4. Обов»язки адміністрації суду.

 4.1. Адміністрація суду зобов»язана:

1) належним чином організовувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;

2) затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;

3) забезпечити здорові та безпечні умови праці;

4) постійно зміцнювати трудову та виконавську дисципліну;

5) поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись  законодавства про працю, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу»;

6) постійно контролювати дотримання працівниками всіх вимог по техніці безпеки, виробничій санітарії і гігієни праці, протипожежній безпеці;

7) забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві з навчанням в учбових закладах;

8) надавати на вимогу працівника для ознайомлення матеріали, що стосуються проходження ним державної служби;

9) уважно ставитися до потреб і запитів працівників;

10) забезпечувати незалежність суддів у межах, передбачених чинним законодавством.

5.     РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ.

5.1.Тривалість робочого часу працівників  складає 40 годин в тиждень.

Всі працівники суду (крім  прибиральниць та робітника) працюють за таким графіком:

- понеділок, вівторок, середа, четвер – 08-00 год. до 17-00 год.

- п»ятниця – з 08-00 год. до 15-48 год.

- обідня перерва – 13-00 год. до 13-48 год.

- вихідні дні – субота і неділя.

Для прибиральниць службових приміщень встановлюється наступний графік роботи:

- понеділок, вівторок, середа, четвер – 06-00 год. до 15-00 год.

 - п»ятниця – 06-00 год. до 14-00 год.

- обідня перерва – 11-00 год. до 11-48 год.

- вихідні дні – субота і неділя.

Для робітника по обслуговуванню приміщення суду та прилеглої території встановлюється наступник графік роботи:

- понеділок, вівторок, середа, четвер – 07.00 год. до 16-00 год.

- п»ятниця – 07-00 год. до 15-00. год.

- обідня перерва – 12-00 год. до 12-48 год.

- вихідні дні – субота і неділя.

5.2. З метою дотримання чинного законодавства, розпорядженням голови суду щомісячно затверджується графік чергування слідчих суддів і працівників суду у вихідні і святкові дні. Під час проведення на території Новозаводського району міста Чернігова виборів, судді і працівники суду чергують у відповідності до графіку чергування, затвердженого розпорядженням голови суду.

5.2. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов»язані за розпорядженням голови суду виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

5.3. Працівникам надаються відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою суду і керівником апарату суду на кожен календарний рік не пізніше 20 січня.

Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності суду та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку.

Графік доводиться до відома всіх працівників.

5.5. Надання відпусток суддям оформляється наказом голови суду, працівникам апарату суду – наказом керівника апарату суду.

5.6. За рішенням керівника, працівники суду можуть бути відкликані з відпустки, у передбачених законодавством випадках. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається працівнику в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки в наступному році.

6. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ. 

6.1. Вхід у приміщення суду здійснюється відповідно до графіку роботи суду у такому порядку:

з 06-00 годин – для прибиральниць суду;

з 07-00 годин – для працівників суду – за службовими посвідченнями;

з 08-00 годин – вхід для всіх зацікавлених осіб.

6.2. Вхід відвідувачів з великогабаритними речами обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання .

6.3. Адміністрація та працівники суду  не несуть  відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі та не представлені охоронцеві.

6.4. Вхід відвідувачів у приміщення суду припиняється за 10 хвилин до закінчення робочого часу. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 17 годин 30 хвилин, або за погодженням з керівництвом суду в більш пізню годину, з дотриманням вимог цих Правил.

6.5. Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається  на осіб відповідно до наказу про закріплення приміщень.

6.7. Винесення матеріальних цінностей дозволяється за розпорядженням голови або керівника апарату суду.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН. 

7.1. В приміщенні суду на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.

7.2. Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства.

 

8. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ. 

8.1. Заохочення до працівників суду можуть застосовуватись в порядку і з підстав, визначених Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», КЗпП України.

 

9. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ

ДИСЦИПЛІНИ. 

9.1. Голова суду, заступник голови суду і судді можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності з підстав і в порядку,  передбаченими Законом України «Про судоустрій і статус суддів», КЗпП України.

 9.2. Державні службовці суду можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності з підстав і в порядку, передбаченими Законом України «Про державну службу», КЗпП України.

9.3 Працівники суду, які не є суддями і державними службовцями можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності з підстав і в порядку, передбаченому КЗпП України.

9.4 Порядок погашення і зняття дисциплінарних стягнень визначаються Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», КЗпП України.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ.

         10.1. Контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку покладається на голову суду, заступника голови суду, керівника апарату суду.

         10.2. 3 правилами внутрішнього трудового розпорядку ознайомлюються всі працівники суду під розписку.