flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.

 

Відповідно до ст. 125 Конституції України судоустрій в Україні будується за принципами територіальності та спеціалізації і визначається законом.

 

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Суди здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні, що функціонує на засадах верховенства права відповідно до європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд.

Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і законів України та на засадах верховенства права.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає повноваження місцевого суду.

Місцевий суд є судом першої інстанції і здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом.

Місцеві загальні суди розглядають цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення у випадках та порядку, визначених процесуальним законом.

Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені законом до їх юрисдикції.

Місцеві адміністративні суди розглядають справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).

Юрисдикція місцевих судів щодо окремих категорій справ, а також порядок їх розгляду визначаються законом.

                                                          Суддя  місцевого суду:

- здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом, а також інші повноваження, визначені законом.

                                                           Голова місцевого суду:

- представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

-  визначає адміністративні повноваження заступника голови місцевого суду;

- контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, а також вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;

- видає на підставі акта про призначення судді на посаду, переведення судді, звільнення судді з посади, а також у зв’язку з припиненням повноважень судді відповідний наказ;

- повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України, а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів у суді у триденний строк з дня їх утворення;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

- організовує ведення в суді судової статистики та інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

- сприяє виконанню вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

- вносить на розгляд зборів суду пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів;

- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Голова місцевого суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови місцевого суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді.

                                                         Заступник голови місцевого суду:

- здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду.

Організаційне забезпечення роботи Новозаводського районного суду м.Чернігова здійснює його апарат, який очолює керівник апарату суду. 

У своїй діяльності апарат Новозаводського районного суду м. Чернігова керується Конституцією України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами України, Положенням про апарат Новозаводського  районного суду  м.Чернігова, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови суду, наказами керівника апарату суду.

 

Положення про апарат Новозаводського районного суду м. Чернігова розробляється керівником апарату суду на підставі Типового положення та затверджується зборами суддів Новозаводського районного суду м. Чернігова.

 

Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Територіальним управлінням державної судової адміністрації України у Чернігівській області за погодженням з головою суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату суду, застосування до них заохочень і накладання стягнень здійснюється керівником апарату суду. Добір працівників апарату суду (державних службовців) відповідно до Закону України «Про державну службу» проводиться на конкурсній основі.

 

         НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ

 

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами і  доповненнями.
 2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року.
 3. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року.
 4. Закон України «Про доступ до судових рішень» від 22 грудня 2005 року із змінами і  доповненнями.
 5. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року із змінами і  доповненнями.
 6. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року із змінами і  доповненнями.      
 7. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року із змінами і  доповненнями.
 8. Інструкція з діловодства в місцевому загальному суді.
 9. Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затверджений рішенням Вищої ради правосуддя  від 19.04.2018 року № 1200/0/15-18, з наступними змінами.
 10. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України   від 26 листопада 2010 року № 30.
 11. Інструкція щодо роботи з технічними засобами фіксування судового засідання, затверджено наказом Державної судової адміністрації  України від 06.06.2022 року № 156.
 12. Інструкція про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання  в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду від 15 грудня 2011 року № 168.